Users en accounts

In deze sectie gaan we wat dieper in op bepaalde commando’s die gebruikt kunnen worden om accounts aan te maken

Id

Je eigen gebruikernaam en groepen opvragen doe je met “id” en enkel uw gebruikersnaam met “whoami”

~$ id --help
Gebruik: id [OPTIE...] [GEBRUIKER...]
Toont gebruikers- en groepsinformatie voor de gegeven GEBRUIKER
of (als geen GEBRUIKER gegeven is) voor de huidige gebruiker.

 -a       (genegeerde optie, voor compatibiliteit met andere versies)
 -g, --group   alleen het groeps-ID tonen
 -G, --groups  alleen alle groeps-ID's tonen
 -n, --name   namen in plaats van nummers tonen (bij -g, -G of -u)
 -r, --real   echte ID in plaats van effectieve ID tonen (bij -g, -G of -u)
 -u, --user   alleen het gebruikers-ID tonen
 -Z, --context  alleen de beveiligingscontext van het proces tonen
 -z, --zero   items scheiden met een 0-byte, niet met witruimte;
          (niet toegestaan in standaardopmaak)
   --help   deze hulptekst tonen en stoppen
   --version  programmaversie tonen en stoppen

Zonder enige OPTIE wordt een nuttige set identificatie-informatie getoond.

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ id
UID=1000(freddy) GID=1000(freddy) groepen=1000(freddy),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),115(lpadmin),136(sambashare)

id -Gn = alle groepen tonen van een user
id geeft de info van de huidige gebruiker
id username = geeft de info van een andere gebruiker

Krijg een lijst van alle gebruikers met behulp van het bestand /etc/passwd

Lokale gebruikersinformatie wordt opgeslagen in het bestand /etc/passwd. Elke regel in dit bestand vertegenwoordigt inloggegevens voor één gebruiker. Om het bestand te openen, kunt u cat more of less gebruiken:

Cat  /etc/passwd

Less …….

More …..

Elke regel in het bestand heeft zeven velden gescheiden door dubbele punten die de volgende informatie bevatten:

 • Gebruikersnaam.
 • Versleuteld wachtwoord (x betekent dat het wachtwoord is opgeslagen in het bestand /etc/shadow).
 • Gebruikers-ID-nummer (UID).
 • Groeps-ID-nummer (GID) van de gebruiker.
 • Volledige naam van de gebruiker
 • Thuismap van gebruiker.
 • Login-shell (standaard ingesteld op /bin/bash).

Een UID (user identifier) is een nummer dat door Linux aan elke gebruiker op het systeem wordt toegewezen. Dit nummer wordt gebruikt om de gebruiker van het systeem te identificeren en om te bepalen tot welke systeembronnen de gebruiker toegang heeft. UID’s worden opgeslagen in het bestand /etc/passwd:

Het tweede veld vertegenwoordigt de UID. Merk op hoe de root-gebruiker de UID van 0 heeft. De meeste Linux-distributies reserveren de eerste 100 UID’s voor systeemgebruik. Nieuwe gebruikers krijgen UID’s toegewezen vanaf 500 of 1000. Nieuwe gebruikers in Ubuntu beginnen bijvoorbeeld vanaf 1000:

Wanneer u een nieuw account aanmaakt, krijgt u meestal het eerstvolgende ongebruikte nummer. Als we een nieuwe gebruiker maken op ons Ubuntu-systeem, krijgt deze de UID van 1001:

Groepen in Linux worden gedefinieerd door GID’s (groeps-ID’s). Net als bij UID’s zijn de eerste 100 GID’s meestal gereserveerd voor systeemgebruik. De GID van 0 komt overeen met de hoofdgroep root en de GID van 100 vertegenwoordigt meestal de gebruikersgroep. GID’s worden opgeslagen in het bestand /etc/groups:

Het derde veld vertegenwoordigt de GID. Nieuwe groepen krijgen meestal GID’s toegewezen vanaf 1000:


getent command

getent is een Linux-commando dat de gebruiker helpt om de ingangen in een aantal belangrijke tekstbestanden te krijgen die databases worden genoemd. Dit omvat het wachtwoord en de groep databases waarin de gebruikersinformatie is opgeslagen. Daarom is getent een gebruikelijke manier om gebruikersgegevens op Linux op te zoeken. Aangezien getent dezelfde servicenaam gebruikt als het systeem, zal getent alle informatie tonen, inclusief die verkregen uit de netwerkinformatiebronnen zoals LDAP. De databases waarin het gewoonlijk zoekt, zijn: ahosts, ahostsv4, ahostsv6, aliassen, ethers (Ethernet-adressen), group, gshadow, hosts, netgroup, networks, passwd, protocols, rpc, services en shadow.

getent passwd {1000..50000} toont alle “human” users

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ getent passwd {1000..5000}
freddy:x:1000:1000:freddy,,,:/home/freddy:/bin/bash

getent group | grep username toon alle groepen waartoe een user behoort

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ getent group | grep freddy
adm:x:4:syslog,freddy
dialout:x:20:freddy
cdrom:x:24:freddy
sudo:x:27:freddy
dip:x:30:freddy
plugdev:x:46:freddy
lpadmin:x:115:freddy
freddy:x:1000:
sambashare:x:136:freddy
freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ 

getent group =alle groepen op de computer
getent group | grep usernaam =groepen van een bepaalde user zien


useradd maakt nieuwe users aan

sudo useradd -G groepnaam usernaam = nieuwe user aanmaken en aan een groep toewijzen
sudo useradd -M usernaam = user aanmaken zonder home directory
sudo useradd -m usernaam =user homemap aanmaken
sudo useradd -d username /home/user/test = maak de home map test aan voor de user

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ useradd --help
Gebruik: useradd [opties] GEBRUIKERSNAAM
    useradd -D
    useradd -D [opties]

Opties:
   --badnames        niet op slechte namen controleren
 -b, --base-dir BASIS_MAP   basismap voor de persoonlijke map van het
                nieuwe account
   --btrfs-subvolume-home  BTRFS-onderdeel als persoonlijke map gebruiken
 -c, --comment COMMENTAAR   GECOS-veld van het nieuwe account
 -d, --home-dir THUIS_MAP   persoonlijke map van het nieuwe account
 -D, --defaults        standaardconfiguratie van useradd
                tonen of wijzigen
 -e, --expiredate VERVAL_DATUM datum waarop het nieuwe account verloopt
 -f, --inactive INACTIEF    periode waarin het wachtwoord van het
                nieuwe account niet-actief kan zijn
 -g, --gid GROUP        naam of ID van de primaire groep van het
                nieuwe account
 -G, --groups GROEPEN     lijst van bijkomende groepen voor het nieuwe
                account
 -h, --help          deze hulptekst tonen en afsluiten
 -k, --skel SKELET_MAP     deze alternatieve skelet-map gebruiken
 -K, --key SLEUTEL=WAARDE   standaarden uit /etc/login.defs overschrijven
 -l, --no-log-init       de gebruiker niet toevoegen aan de
                gegevensbestanden van lastlog en faillog
 -m, --create-home       de persoonlijke map voor de gebruiker aanmaken
 -M, --no-create-home     persoonlijke map voor gebruiker niet aanmaken
 -N, --no-user-group      geen groep aanmaken met dezelfde naam
                als de gebruiker
 -o, --non-unique       toelaten om gebruikers aan te maken
                met identiek (niet-uniek) UID
 -p, --password WACHTWOORD   versleuteld wachtwoord voor het nieuwe account
 -r, --system         een systeem-account aanmaken
 -R, --root CHROOT_MAP     basismap voor chroot
 -P, --prefix PREFIX_MAP    prefix-map waarin de /etc/*-bestanden staan
 -s, --shell SHELL       aanmeld-shell voor het nieuwe account
 -u, --uid UID         gebruikers-ID van het nieuwe account
 -U, --user-group       een groep maken met de naam van de gebruiker
 -Z, --selinux-user SEUSER   een specifieke SEUSER gebruiken om de
                gebruikerskoppeling voor SELinux te maken
   --extrausers       Use the extra users database

userdel/deluser/delgroup verwijdert users

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ userdel --help
Gebruik: userdel [opties] LOGIN

Opties:
 -f, --force          geforceerde verwijdering van bestanden,
                ook als ze geen eigendom van gebruiker zijn
 -h, --help          deze hulptekst tonen en afsluiten
 -r, --remove         thuismap en postvak verwijderen
 -R, --root CHROOT_MAP     basismap voor chroot
 -P, --prefix PREFIX_MAP    prefix-map waarin de /etc/*-bestanden staan
   --extrausers       Use the extra users database
 -Z, --selinux-user      elke koppeling met een SELinux-gebruiker
                verwijderen voor de gebruiker
deluser GEBRUIKER
 verwijder een normale gebruiker uit het systeem
 voorbeeld: deluser mike

 --remove-home       verwijder de thuismap en mail spool van gebruiker
 --remove-all-files    verwijder alle bestanden waarvan gebruiker eigenaar is
 --backup         reservekopie van bestanden maken alvorens te verwijderen.
 --backup-to <MAP>     doelmap voor de reservekopieën.
              De huidige map is standaard.
 --system         alleen verwijderen indien systeemgebruiker

delgroup GROEP
deluser --group GROEP
 verwijder een groep uit het systeem
 voorbeeld: deluser --group studenten

 --system         alleen verwijderen indien systeemgroep
 --only-if-empty      alleen verwijderen indien geen leden over

deluser GEBRUIKER GROEP
 verwijder een gebruiker uit een groep
 voorbeeld: deluser mike studenten

algemene opties:
 --quiet | -q     geef geen procesinformatie op stdout
 --help | -h     melding over het gebruik
 --version | -v    versienummer en copyright
 --conf | -c BESTAND gebruik BESTAND als configuratiebestand

deluser user group = user uit een groep verwijderen


usermod verandert user van groep of naam

sudo usermod -a -G groep usernaam = user toevoegen aan een groep
sudo usermod -g groepnaam usernaam = Primaire groep toevoegen aan een user
sudo usermod -a -G groep1,groep2,groep3 usernaam =user aan verschillende groepen toewijzen

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ usermod --help
Gebruik: usermod [opties] LOGIN

Opties:
 -b, --badnames        slechte namen toestaan
 -c, --comment COMMENTAAR   nieuwe inhoud van het GECOS-veld
 -d, --home THUIS_MAP     nieuwe persoonlijke map voor gebruikersaccount(anders dan standaard)
 -e, --expiredate VERVAL_DATUM account-vervaldag instellen op VERVAL_DATUM
 -f, --inactive INACTIEF    na het verlopen van het wachtwoord de niet-
                actieve periode ervan instellen op INACTIEF
 -g, --gid GROEP        het gebruik van GROEP als nieuwe primaire
                groep forceren
 -G, --groups GROEPEN     nieuwe lijst van bijkomende GROEPEN
 -a, --append         gebruiker toevoegen aan de bijkomende GROEPEN,
                vermeld bij de optie -G, zonder hem/haar
                te verwijderen uit andere groepen
 -h, --help          deze hulptekst tonen en afsluiten
 -l, --login NIEUWE_NAAM    nieuwe waarde voor de gebruikersnaam
 -L, --lock          het gebruikersaccount vergrendelen
 -m, --move-home        inhoud van persoonlijke map verplaatsen naar
                de nieuwe locatie (enkel gebruiken met -d)
 -o, --non-unique       gebruik van een identiek (niet-uniek)
                UID toestaan
 -p, --password WACHTWOORD   versleuteld wachtwoord als nieuw wachtwoord
                gebruiken
 -R, --root CHROOT_MAP     basismap voor chroot
 -P, --prefix PREFIX_MAP    prefix-map waarin de /etc/*-bestanden staan
 -s, --shell SHELL       nieuwe login-shell voor gebruikersaccount
 -u, --uid UID         nieuw UID voor het gebruikersaccount
 -U, --unlock         het gebruikersaccount ontgrendelen
 -v, --add-subuids VAN-TOT   bereik van ondergeschikte UID's toevoegen
 -V, --del-subuids VAN-TOT   bereik van ondergeschikte UID's verwijderen
 -w, --add-subgids VAN-TOT   bereik van ondergeschikte GID's toevoegen
 -W, --del-subgids VAN-TOT   bereik van ondergeschikte GID's verwijderen
 -Z, --selinux-user SEUSER   nieuwe koppeling met SELinux-gebruiker voor
                het gebruikersaccount

groups /groupadd

Users zijn ingedeeld in groepen en zijn belangrijk om toegangsrechten te kunnen verkrijgen.
User en group modificaties zijn enkel mogelijk door de user met sudo rechten in de sudo groep,
dit is dus aan administrator account.

sudo groupadd groepnaam =groep aanmaken
groups of id =toon de groepen van de huidige user
groups usernaam of id usernaam = toon de groepen van andere user


passwd opties

Gebruik: passwd [opties] [LOGIN]

Opties:
 -a, --all           wachtwoordstatus van alle accounts mededelen
 -d, --delete         wachtwoord van vermeld account verwijderen
 -e, --expire         wachtwoord van vermeld account doen verlopen
 -h, --help          deze hulptekst tonen en afsluiten
 -k, --keep-tokens       wachtwoord enkel wijzigen indien vervallen
 -i, --inactive INACTIEF    na het vervallen van het wachtwoord de
                niet-actieve periode instellen op INACTIEF
 -l, --lock          wachtwoord van vermeld account vergrendelen
 -n, --mindays MIN_DAGEN    minimum aantal dagen vooraleer het wachtwoord
                gewijzigd mag worden instellen op MIN_DAGEN
 -q, --quiet          stille modus
 -r, --repository DEPOT    wachtwoord in opslagplaats DEPOT wijzigen
 -R, --root CHROOT_MAP     basismap voor chroot
 -S, --status         wachtwoordstatus voor vermeld account meedelen
 -u, --unlock         wachtwoord van vermeld account ontgrendelen
 -w, --warndays WAARSCH_DAGEN aantal waarschuwingsdagen voor het verlopen
                van het wachtwoord instellen op WAARSCH_DAGEN
 -x, --maxdays MAX_DAGEN    maximum aantal dagen voor wachtwoordwijziging
                instellen op MAX_DAGEN

sudo passwd usernaam =paswoord aanmaken of wijzigen van een user


Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *